Náš systém

Jako firma CASTOR jsme na trhu od roku 2006. Postavili jsme doposud 24 konceptů. Proinvestovali jsme v projektech zhruba 750 000 000 Kč z kapitálu našich partnerů. Jaká je definice naší role? Jak postupujeme a jaký je náš koncept ve svém detailu? Zde se dozvíte více.

1
Prostor

Během naší kariéry, jsme poznali mnoho skvělých architektů stejně jako gastronomů. Pokud se při výstavbě jakéhokoliv typu gastronomického podniku jedna z těchto profesí stane dominantní nebo prostě jen nerespektuje dostatečně vliv svého protějšku, může se stát, že budoucí dílo HORECA bude touto nerovnováhou poznamenáno. Rozhodli jsme se spojit všechny vlivy přidat k tomu zkušenosti, talent a především záruky. Postavili jsme komplexní řešení, které zajistí investorovi dosažení vytyčeného cíle.

Budoucí projekty v gastronomii, nelze zaručit nikdy na 100%. Tento obchodní žánr sebou nese spoustu rizik, zejména poté co je zahájen provoz. A tak i nejlepší díla s absolutním vybavením technickým, profesním, kapitálovým, mohou v budoucnu z mnoha důvodu neuspět.

Investor prožívá zpravidla, skvělé chvíle, protože rozhodnout se, plánovat, tvořit cokoliv v gastronomii ( hotel – restauraci – kavárnu ) je výzva i potěšení. Budoucí místo pro relaxaci, společenské i kulinářské vyžití je splněným snem Vás, mnoha úspěšných. Ovšem romantické obchodní představy končí zpravidla dnem otevření podniku.  Naše společnost si je toho vědoma a PROSTOR, který na trhu našla je právě ona KOMPLEXNÍ ODPOVĚDNOST. Když Vám postaví restauraci architekt, končí jeho práce logicky dnem otevření.

2
Když Váš podnik staví Castor?

Gastronomický podnik, navrhneme do posledního provozního nebo designového detailu. Podnik navrhujeme tak, aby se vždy snoubila provozní praxe s designem i architekturou.  Následně podnik postavíme, uvedeme jej do života a cílíme na dosažení vložené gastronomické idei, stejně jako míříme na ekonomické cíle. Na podnik dohlížíme, nebo jej přímo provozujeme. A to je rozhodně výjimečný produkt, plný úsilí, vložené energie, i různých úskalí na velmi dlouhé trati.

3
V první řadě stavíme gastronomickou ideu (GI)

V diskuzi všech zúčastněných společně rozhodneme co podnik bude produkovat, co bude prodávat a nabízet. Tato naprosto klíčová indície, se stává pomyslným hrotem pyramidy určující směr. Tělo pyramidy poté tvoří výpočet a plán. Projektový a operační plán. Obchodní plán , podnikatelský záměr v gastronomii vyžaduje parametrická data jako základní zdroj informací pro úspěšný výpočet budoucích obratů, nákladů a zisků. Zkušenost, intuice, odhad, předvídavost jsou poté skvělé aktivní prvky, které výpočet doprovázejí.

PP -  PRODEJNÍ PLOCHA
VP -   VÝROBNÍ PLOCHA
PD -   PROVOZNÍ DOBA
PM -  POČET MÍST U STOLU / KAPACITY
PO -  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OBRÁTEK
PT  -  PRŮMĚRNÁ TRŽBA UZAVŘENÉHO ÚČTU
SN -  SUROVINOVÁ NÁROČNOST
PN -  PERSONÁLNÍ NÁROČNOST

Z této rovnice vzniká tzv. CÍLOVÝ OBRAT.

Dále na základě našich profesních zkušeností, statistických, prognostických a jiných zdrojů je vypočten předpokládaný REÁLNÝ OBRAT jako aritmetický průměr za rok, jehož základem je zmíněný CÍLOVÝ OBRAT ovlivněn sezónní křivkou, elasticitou prodeje a dalšími fixními, kontinuálními a specifickými vlivy ( negativními i pozitivními ) spojenými s konkrétním projektem. Za 17 let těchto výpočtů máme velmi dobrou bilanci našich prognóz, ověřených následným vývojem provozu. Příkladem je projekt TOWER PARK kde jsme měli 90% úspěšnost odhadu obratu sledovaného následně 8 let.

4
Projektový plán

Na základě všech získaných ambicí a schválených podkladů připravujeme hlavní prezentaci našeho řešení celého projektu. Součástí této prezentace je také několik fází hledání a ustanovení dispozic, architektury a funkčního designu.

Připravujeme moodboardy, skicy, dispoziční verze řešení, 3D vizualizace pevné animované. Následně generujeme i propagační verze těchto vizualizací pro budoucí marketingové potřeby. 

Aktivně spolupracujeme na výběru každého jednotlivého dodavatele realizace projektu včetně fáze výstavby. Navrhujeme výběr projekt managementu. Výběr dodavatelů. Vedeme zdatnou profesionální oponenturu dodavatelům jak v tenderových řízeních, tak následně v procesu plnění zakázky až po její převzetí. Díky profesionálům v našem týmu efektivně eliminujeme spekulativní prostor v dodavatelských vztazích, dále v kvalitě předané práce nebo produktu a v procesech. 

Celkový soubor lze nazvat jako „ sedmnáctero“ jehož naplněním, je podnik připraven k provozu.

 

 1. Návrh řešení designu interiéru – prostorové a dispoziční uspořádání, návrhy a požadavky na použité materiály a doplňky.
 1. Návrh řešení kuchyňských a dalších technologií  v zázemí provozu– návrh počtu, kapacit a  cenové, nabídky za dodávku. 
 1. Návrh  dispozičního řešení designovaných technologií barů, vinoték, a ostatních výdejních linek implementovaných do odbytových a veřejných prostor projektu 
 1. Návrh funkčního vybavení, inventáře do zázemí provozovny a také do odbytových a veřejných prostor projektu (restaurací, barů, kuchyní, prádelen, skladových zón, hotelových pokojů a ostatních provozních prostor) 
 1. Návrh pracovního oděvu a ochranných pomůcek na jednotlivých pozicích.
 1. Návrh kontrolního, kamerového  a pokladního systému skladové hospodářství. Návrh kompletní struktury administrativního řízení projektu. 
 1. Návrh sortimentu prodeje, včetně návrhu jídelního a nápojového lístku, návrh ostatních prodejních a informačních médií…(obsahu, grafiky, zpracování ).
 1. Receptury jídel a nápojů co do druhu a množství použitých surovin,  technologie zpracování, (včetně konečné úpravy, způsobu a pravidel  servírování a údajích o hmotnosti u jednotlivého druhu)

 2. Návrh dodavatelů surovin a hotových potravinářských i jiných výrobků pro provoz  podniku. Návrh dodavatelů služeb a spotřebního vybavení.

 3. Návrh provozního a  sanitačního plánu včetně manuálu úklidu středisek  H.A.C.C.P, BOZP a všech dalších legislativních náležitostí vždy v rámci aktuálních zákonů a novelizací.

 4. Návrh digitalizace a robotizace vybraných dílčích procesů. Implementace intranetových systémů vnitřní komunikace.

 5. Návrh celkového počtu personálu včetně managementu. Návrh limitů  odměňování.

 6. Organizační plán struktury řízení , včetně passportů práce na jednotlivých pozicích.

 7. Návrh ochrany, evidence majetku a inventáře provozovny, bezpečnostní systémy, kontrolní mechanismy včetně provozního schématu.

 8. Návrh marketingové strategie, včetně výstavby systému sociálních sítí, grafického manuálu, návrh funkčních prvků tištěné a digitální reklamní a informační podpory.

 9. Kalkulace nákladů provozu a cílového obratu.

 10. Kalkulace ochranného budgetu jako nedílné součásti úspěšného rozjezdu provozu. 
5
V kontextu aktuálního stavu trhu práce

V dokončeném podniku nastupuje provoz. Práce s lidskými zdroji, jejich profesionalizace přechází ze škol a institucí přímo na provozovatele. Úpadek kvality vzdělávání v gastronomii, úpadek řemesla jako takového ve společnosti, a následný logický výpadek, lépe řečeno přímo rozpad pracovního trhu gastronomie, je fenomén zasahující téměř dvě generace. Tato skutečnost se stává klíčovým bodem v rozhodnutí se pro zahájení realizace projektu. Lidský zdroj tak vyžaduje maximální pozornost, je to zcela nový rozměr chápaní Zaměstnance, než bylo dlouhodobě v české gastronomii zažito. Zaměstnanec se stává  klíčovou investiční položkou projektu. Získání lidských zdrojů a uvedení tohoto potenciálu do funkčního celku vyžaduje zapojení mnoha nástrojů. 


 • Vyhledání profesionálů, členů páteřního systému. ( šéf kuchař jako příklad)
 • Vyhledání řadového personálu z oboru a se zkušenostmi
 • Doplnění týmu seriózními zájemci o práci a to i bez vzdělání a praxe
 • Série školení, trénink, kurzy
 • Pracovní pasporty – manuály pro Zaměstnance na jednotlivých pozicích
 • Agenturní vztahy 
 • Benefity a dlouhodobý koncept motivace
 • Zázemí šaten, personální stravování a vše čím lze učinit pobyt Zaměstnanci atraktivním. 
 • Společné firemní akce
 • Osobní péče a zájem o potřeby jednotlivců

Jednou z hlavních položek získání Zaměstnance je kredit PROJEKTU. Z toho plyne skutečnost, že vložená energie do kvality podniku, je klíčová nejen pro klienta, ale stejnou váhu dnes má i pro Zaměstnance.